Privacy- en cookieverklaring Dermarose Laser- en Huidtherapie:

Dermarose Laser- en Huidtherapie acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy
zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

• Informeren.
Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij
persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
• Verzameling beperken.
Wij letten er nauw op dat onze verzameling van
persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van
de website en de door u gevraagde diensten.
• Beveiligen.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens
verwerken.
• Toestemming.
Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens
te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
• Rechten van betrokkenen.
Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die
wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere
rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft. In deze privacyen cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en
uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken
uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven
(bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk
is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan
waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft
gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de
volgende persoonsgegevens van u verwerken:

• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden
(en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

• Het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen;
Contactformulier en e-mails
Indien u vragen heeft over Dermarose Laser- en Huidtherapie of de door ons
aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt onder andere
contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Raadpleeg
onze website www.dermarose.nl voor actuele contactgegevens.
Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail
stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van
het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein
bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het
geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt
opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van
een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:
• Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te
beschermen (technische en functionele cookies);
• Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze
diensten te verbeteren (analytische cookies);
• Het internetaanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte
advertenties (advertentie cookies);
• U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via
verschillende ‘social media’ (social media cookies).

Wij hebben geen controle op hetgeen derden partijen zelf met gegevens doen die via
de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze
partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u
vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan
regelmatig wijzigen).

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te
wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel
rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of nietvolledig werken indien u de cookies uitschakelt.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een
bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer
registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat
de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de
handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die
door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan.
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken. Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden Wij gaan
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze
website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen
waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde
toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw
persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden
waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de
doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.
Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek
toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.
U kunt uw verzoeken richten aan info@dermarose.nl, of schriftelijk naar Dermarose
Laser- en Huidtherapie, bergweg 43a, 3037 EA Rotterdam.
Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij
gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld
aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt
deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te
passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan
ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze
verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onze websit ofwel telefonisch.